Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ARVOO GROUP

ALGEMENE VOORWAARDEN ARVOO GROUP

 

 1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

ARVOO: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARVOO Imaging Products B.V. en/of ARVOO Engineering B.V. en/of iedere aan haar gelieerde vennootschap.

Klant: Iedere (natuurlijke of rechts-) persoon die een Offerte ontvangt en/of een Overeenkomst aangaat.

Offerte: Een door ARVOO gedane aanbieding.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen ARVOO en de Klant.

Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden

 

 1. Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1          De Voorwaarden zijn van toepassing  op alle Offertes en Overeenkomsten van ARVOO, onverschillig of deze mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen respectievelijk door ARVOO zijn bevestigd.

2.2          Andersluidende Voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3          Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van de Voorwaarden en/of de Overeenkomst laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.4          Mocht enig beding van de Voorwaarden ongeldig blijken, dan moeten partijen geacht worden een geldig beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar inhoud en strekking zoveel mogelijk benadert.

2.5          Afwijkingen van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Een door ARVOO aanvaarde afwijking geldt alleen voor de specifieke Overeenkomst ten aanzien waarvan de afwijking is overeengekomen.

2.6          Indien de Overeenkomst en de Voorwaarden onderling strijdige bepalingen bevatten, prevaleren de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen.

2.7          ARVOO heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking in werking. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van de reeds met de Klant gesloten overeenkomsten, tenzij de Klant binnen 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging schriftelijk aangeeft niet akkoord te gaan met de wijziging.

 

 1. Offertes

3.1          Alle Offertes zijn vrijblijvend ook wat prijs, leveringstijden en mogelijkheid van levering betreft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2          De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend. Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbieding binden ARVOO niet.

3.3          Een Offerte is herroepbaar, ook na aanvaarding door de Klant.

3.4          Basis voor een Offerte is de door de Klant verstrekte informatie.

3.5          De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.

 

 1. Overeenkomsten

4.1          Een Overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van ARVOO of doordat ARVOO met de uitvoering aanvangt.

4.2          Bij een verschil tussen de bestelling of opdracht van de Klant en de schriftelijke bevestiging van ARVOO is uitsluitend de bevestiging van ARVOO bindend.

4.3          De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, te ontbinden, te vernietigen en/of anderszins te beëindigen. Annulering is slechts mogelijk met uitdrukkelijke instemming van ARVOO waarvan slechts door schriftelijke bevestiging kan blijken. ARVOO is gerechtigd instemming te weigeren, of aan de toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de financiële afhandeling.

4.4          ARVOO is bevoegd de uitvoering van de gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van ARVOO, de financiële toestand van de Klant daartoe aanleiding geeft.

4.5          Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

4.6          Kleine afwijkingen van ondergeschikt belang zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modellenwijziging door de fabrikant, ARVOO gerechtigd zal zijn het gewijzigde model te leveren.

 

 1. Levertijd

5.1          ARVOO kan niet gehouden worden om haar producten, systemen of diensten te leveren, dan nadat hij betaling heeft ontvangen van bedragen, waarvan is overeengekomen dat deze vooraf betaald dienen te worden.

5.2          ARVOO is bevoegd haar producten, systemen en/of diensten eerder te leveren dan overeengekomen.

5.3          De termijnen voor levering zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijving van de opgegeven levertijd brengt ARVOO niet in verzuim.

5.4          In geval van overmacht of omstandigheden die voor rekening van de Klant komen, of indien zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat van ARVOO naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden dat hij een Overeenkomst binnen de overeengekomen termijn nakomt, is verlenging van de betreffende termijn toegestaan. Indien overschrijding dreigt zullen ARVOO en de Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde een nadere termijn van nakoming overeen te komen. Bij overschrijding kan de Klant jegens ARVOO geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, noch ontbinding van de Overeenkomst vorderen.

5.5          Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de levering niet in de weg staan.

 

 1. Afname, transport

6.1          ARVOO heeft de keuze voor de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij de Klant de zaken afhaalt / laat afhalen bij ARVOO.

6.2          Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan de Klant te leveren zaken bij ARVOO gereed staan ter afname en ARVOO zulks aan de Klant heeft medegedeeld, is de Klant binnen een redelijkerwijs kortst mogelijke termijn na deze mededeling tot afname verplicht.

6.3          Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege ARVOO geschiedt, is de Klant verplicht zorg te (doen) dragen voor de redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het transportmiddel, nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen.

6.4          Niet-nakoming door de Klant van een verplichting genoemd in één van de vorige twee leden geeft ARVOO het recht de vertragingskosten aan de Klant door te belasten en/of zaken voor rekening en risico van de Klant op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan de Klant in rekening te brengen zonder dat de Klant het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te schorten.

6.5          Ter zake van de levering van producten, al dan niet in combinatie met diensten, heeft te   gelden dat de levering van producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de betreffende producten afgeleverd zijn op het terrein van de Klant. Alle risico’s ter zake van producten gaan op dat moment over op de Klant.

6.6          Ter zake van de levering van diensten heeft te gelden dat de levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de relevante werkzaamheden (bijv.          installatiewerkzaamheden) in het kader van de diensten zijn uitgevoerd.

6.7          ARVOO is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.

 

 1. Software en gebruiksrecht

7.1          Er worden aan de Klant alleen gebruiksrechten op software overgedragen door middel van het verlenen van een gebruiksrecht door ARVOO. De broncode van de software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie zal nimmer aan de Klant ter beschikking worden gesteld.

7.2          Gebruiksrecht geeft uitsluitend recht op het gebruik van een enkele versie van de software en geeft geen automatisch recht op updates en/of upgrades.

7.3          ARVOO is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van andere dan de overeengekomen software, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van de software. In de prestatieverplichtingen van ARVOO zijn niet begrepen het onderhoud van de software en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de software.

7.4          Het is de Klant niet toegestaan de software, geheel of gedeeltelijk, te (laten) kopiëren.

7.5          De Klant zal de software niet de-compileren of reverse engineeren. De Klant zal evenmin de software analyseren of anderszins onderzoeken, met het doel de daaraan ten grondslag liggende structuur bloot te leggen.

7.6          De Klant zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de software te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

7.7          De Klant is niet gerechtigd de software geheel of gedeeltelijk te modificeren, zonder voorafgaande toestemming van ARVOO. ARVOO is gerechtigd toestemming te weigeren, of aan de toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van de uitvoering van de door de Klant gewenste modificaties. De Klant draagt het volle risico van alle door of in opdracht van de Klant door derden – al dan niet met toestemming van ARVOO – aangebrachte modificaties.

7.8          Het is De Klant niet toegestaan de software, de dragers waarop de software is vastgelegd en/of de door ARVOO verstrekte certificaten van echtheid te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal de Klant een derde – al dan niet op afstand – toegang geven tot de software of de software bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de software uitsluitend ten behoeve van de Klant gebruikt.

7.9          De Klant zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens ARVOO uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door de Klant van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De Klant zal op eerste verzoek van ARVOO toegang tot zijn gebouwen en systemen aan ARVOO verlenen. ARVOO zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die ARVOO  in het kader van een dergelijk onderzoek van of bij de Klant verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de software zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

7.10        De Klant zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de software steeds stipt naleven. De Klant is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbepaling zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst met ARVOO inhoudt, alsook inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de software vormt. In geval van overtreding van deze beperkingen verbeurt de Klant een direct onder ingebrekestelling aan ARVOO opeisbare boete ter grootte van € 100.000,- voor elke overtreding en een direct opeisbare boete van € 10.000,- voor elke dag of gedeelte daarvan, dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ARVOO om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Klachten

8.1          Eventuele gebreken in de prestatie moeten binnen 5 dagen na oplevering schriftelijk zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. In geval van klachten over de kwaliteit van de geleverde goederen dienen deze ter inspectie bewaard te blijven en niet dan na schriftelijke toestemming  te worden teruggezonden.

8.2          Eventuele klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

8.3          Indien een klacht terecht is ingediend, heeft ARVOO het recht hetzij een schadeloosstelling in geld te geven, hetzij tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande Overeenkomst, in dat geval onder terugzending van het verkeerd geleverde aan ARVOO.

8.4          Na het verstrijken van de sub 1 genoemde termijn wordt de Klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

 

 1. Prijs

9.1          Tenzij anders overeengekomen luidt de prijs in Euro’s exclusief BTW op basis van levering ‘ex works’.

9.2          De prijs is gebaseerd op valutakoersen, prijzen van leveranciers, kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen, heffingen, invoerrechten en andere prijsbepalende factoren. ARVOO is gerechtigd prijzen eenzijdig te wijzigen indien en zodra prijsbepalende factoren wijzigen.

9.3          Indien ARVOO korting verleent aan de Klant op een bepaalde bestelling, heeft te gelden dat de korting of bonus vervalt indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet.

 

 1. Betaling

10.1        Tenzij anders is overeengekomen zal de Klant het overeengekomen gefactureerde bedrag binnen de op de factuur aangegeven termijn aan ARVOO betalen zonder dat de Klant recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassen van schuldvergelijking c.q. verrekening. Indien de betalingstermijn niet op de factuur is aangegeven zal de Klant binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

10.2        ARVOO is gerechtigd de levering en/ of inbedrijfstelling uit te stellen totdat ARVOO de betaling heeft ontvangen.

10.3        Indien de Klant na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan, raakt de Klant, zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim.

10.4        Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.

10.5        Het feit dat de Klant geen (tijdige) betaling heeft ontvangen van enige vergoeding van zijn klant of een andere derde partij, geeft de Klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen jegens ARVOO op te schorten.

10.6        ARVOO kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven aan een derde.

10.7        Reclamaties ter zake van foutieve, onjuiste en/ of onvolledige facturen dienen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij de ARVOO te worden ingediend. Bij reclamaties dient de datum en het nummer van de desbetreffende factuur te worden vermeld. Reclamaties laten de factuurdatum onverlet en geven geen recht tot uitstel van betalingen.

 

 1. In gebreke blijven van de Klant

11.1        Indien ARVOO vermoedt dat de Klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is ARVOO gerechtigd om van de Klant een voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie.

11.2        Indien de Klant aan een aanvaarding van de levering niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, is de Klant van rechtswege in verzuim en vanaf die dag een vertragingsrente van 5% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd. De Klant is daarnaast gehouden alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 1.000,-.

11.3        In het geval de Klant een verschuldigde betaling niet verricht en in het geval dat de Klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid is ARVOO tevens bevoegd om zijn   verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

11.4        Indien de Klant niet overgaat tot voldoening van de verschuldigde bedragen en ARVOO als gevolg hiervan een gerechtelijke incassoprocedure aanhangig maakt, zullen ook de proceskosten en de daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand, waaronder mede begrepen de kosten van een eventuele vrijwaring, voor rekening van de Klant komen.

 

 1. Ontbinding

12.1        In de volgende gevallen zijn ARVOO en de Klant gerechtigd om de Overeenkomst, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling, dan wel gerechtelijke tussenkomst is vereist, schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden:

a) de andere partij toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van een materiële verplichting van de Overeenkomst;

b) indien aan de andere partij surseance van betaling is verleend, dan wel de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd;

c) indien de andere partij in staat van faillissement is verklaard, dan wel faillissement heeft aangevraagd;

d) indien de andere partij de activiteiten van haar onderneming staakt, dan wel wordt ontbonden;

e) indien beslag wordt gelegd op een omvangrijk gedeelte van het vermogen van de andere partij;

f) indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen.

12.2        In geval van ontbinding door ARVOO blijft de Klant zowel de reeds opeisbaar geworden bedragen als het restant van de in de Overeenkomst overeengekomen bedragen verschuldigd aan ARVOO. Dit geldt ook in het geval dat ARVOO zijn eigendomsvoorbehoud op grond van artikel 13 van deze Voorwaarden heeft ingeroepen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

13.1        Onverminderd de verplichting van de Klant tot tijdige en volledige betaling van hetgeen deze aan ARVOO verschuldigd is, en onverminderd hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald over de overgang van het risico op de Klant, blijven alle door of namens ARVOO geleverde en/of vervangen zaken eigendom van ARVOO totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, waaronder ook de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan ARVOO toekomende, niets uitgezonderd. Tot dat moment heeft de De Klant ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. De Klant zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking (doen) stellen.

13.2        Met betrekking tot zaken die niet gekocht zijn door de Klant, maar door ARVOO in (bruik)leen zijn gegeven, dan wel verhuurd zijn aan de Klant, heeft te gelden dat de Klant nimmer eigenaar kan worden van deze zaken. ARVOO blijft immer juridisch en economisch eigenaar van de ter beschikking gestelde zaken en is gerechtigd om de betreffende zaken terug te nemen aan het einde van de Overeenkomst, dan wel tijdens de looptijd van de Overeenkomst in het geval dat de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de onderhavige Voorwaarden niet nakomt.

13.3        ARVOO is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de vorige leden zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen, onverminderd het recht van ARVOO om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op de Klant te verhalen, waarbij de Klant in geen geval aanspraak zal kunnen maken op terugbetaling van hetgeen hij reeds heeft betaald aan ARVOO.

13.4        De Klant is jegens ARVOO aansprakelijk voor alle schade aan geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

13.5        ARVOO is te allen tijde gerechtigd de geleverde/ter beschikking gestelde zaken te bezichtigen. In geval van een nalatigheid aan de zijde van de Klant of in andere in deze Voorwaarden genoemde omstandigheden zullen ARVOO en/of de door hem aangewezen personen gerechtigd zijn de geleverde/ter beschikking gestelde zaken terug te halen. De kosten hiervan worden bij de Klant in rekening worden gebracht. De Klant zal ervoor zorg dragen dat ARVOO een machtiging krijgt om de plaats waar de geleverde/ter beschikking gestelde zaken zich bevinden, te betreden.

13.6        Indien derden ten opzichte van de geleverde/ter beschikking gestelde zaken rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zal de Klant hen terstond van de eigendomsrechten van ARVOO op de hoogte stellen. Indien de mogelijkheid bestaat dat door maatregelen van derden de geleverde/ter beschikking gestelde zaken uit de macht van de Klant geraken, zal de Klant ARVOO daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en alle mogelijke voorzieningen treffen om bezitsverlies van de zaken te voorkomen. Indien de Klant nalaat voornoemde voorzieningen te treffen, heeft ARVOO het recht om, op kosten van de Klant, zelf alle door hem nodig geachte maatregelen te treffen.

 

 1. Kwaliteit en garantie

14.1        ARVOO staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door ARVOO geleverde zaken. ARVOO staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van geleverde zaken voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. ARVOO garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan de Klant is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor de Klant het geleverde wenst aan te wenden, te verbruiken of te verwerken.

14.2        ARVOO staat er niet voor in dat de aan de Klant ter beschikking gestelde software zonder onderbreking, fouten en gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.

14.3        Voor zover een klacht van de Klant met betrekking tot de kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen ter zake de geleverde goederen gegrond is, zal ARVOO indien binnen de garantietermijn, naar eigen keuze, het geleverde repareren of vervangen door een andere, gelijksoortige zaak. Aansprakelijkheid van ARVOO voor enige schade van de Klant, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving, waardevermindering, verlies van producten, interen op reserves of claims van derden jegens de Klant, is uitgesloten.

14.4        Garantie op de geleverde apparatuur bedraagt 12 maanden na levering door ARVOO aan de Klant. Voorwaarde voor garantie is dat de apparatuur goed onderhouden is en geconditioneerd en beschermd is opgeslagen. Op uitgevoerde reparaties en/of vervanging van componenten geldt een materiaalgarantie van 3 maanden. Kosten uit werkzaamheden en vervoer zijn hierbij niet inbegrepen en zullen overeenkomstig worden doorbelast op basis van de geldende servicetarieven. Vervangende componenten zijn en blijven eigendom van ARVOO.

14.5        Niet vallend onder genoemde garantie zijn externe oorzaken zoals blikseminslag, brand, inbraak, ongevallen, vocht, molest, en/of alle storingen welke niet herleidbaar zijn tot leveranties van, en/of onderhoudswerkzaamheden door ARVOO.

14.6        De garantie vervalt indien de apparatuur door anderen dan ARVOO is gewijzigd en/of aangepast.

14.7        ARVOO zal zich naar beste vermogen inspannen om fouten in de software binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een maand na aflevering schriftelijk bij ARVOO zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd. Indien er evenwel sprake is van gebruiksfouten, onkundig gebruik door de Klant of andere niet aan ARVOO toe te rekenen oorzaken, kan ARVOO de kosten van herstel volgens de gebruikelijke tarieven in rekening brengen. De verplichting tot herstel vervalt indien de Klant wijzigingen in die software aanbrengt of laat aanbrengen.

 

 1. Aansprakelijkheid

15.1        ARVOO is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Klant ten gevolge of naar aanleiding van de Overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ARVOO. De Klant vrijwaart ARVOO voor eventuele aanspraken van derden.

15.2        Iedere aansprakelijkheid voor schade, kosten of vergoedingen van welke aard ook en uit welke hoofde ook is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de            aansprakelijkheidsverzekeraar van ARVOO wordt uitgekeerd. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door ARVOO voor het met de (vermeende) aansprakelijkheid samenhangende Overeenkomst bij de Klant in rekening is gebracht.

15.3        Iedere aansprakelijkheid van ARVOO vervalt na het verloop van een jaar na de betreffende levering door ARVOO.

15.4        ARVOO aanvaart geen aansprakelijkheid voor, door of namens ARVOO verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde.

15.5        Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies en/of gemiste kansen is uitgesloten.

15.6        Indien de Overeenkomst strekt tot levering van zaken welke ARVOO van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van ARVOO beperkt tot datgene waarvoor die derde feitelijk jegens ARVOO aansprakelijk is of blijkt te zijn, in de vorm en in de mate waarin die derde zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent. Deze bepaling vindt alleen toepassing, voor zover die toepassing voor de Klant gunstiger is dan toepassing van het in de vorige leden gestelde.

 

 1. Derdenwerking

16.1        Derden kunnen aan de Overeenkomst geen rechten ontlenen.

 

 1. Intellectuele eigendom

17.1        De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de Klant geleverde producten en diensten, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij ARVOO. Uitsluitend ARVOO heeft het recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze gegevens en (technische) informatie en de Klant heeft uitsluitend het gebruiksrecht daarvan.

17.2        Het gebruiksrecht van de Klant met betrekking tot de door ARVOO ontwikkelde en/of geleverde software is niet-exclusief.

17.3        ARVOO is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet in samenwerking met de Klant, zijn ontstaan.

17.4        In geval de Klant door een derde aansprakelijk wordt gesteld op grond van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derde, terwijl deze aansprakelijkheidsstelling ook gevolgen zou kunnen hebben voor ARVOO, heeft de Klant de plicht om hiervan onmiddellijk en schriftelijk melding te doen aan ARVOO. Daarbij zal ARVOO door de Klant tijdig op de hoogte worden gesteld van eventuele gerechtelijke procedures, op zodanige wijze dat ARVOO de mogelijkheid heeft om zich eventueel in de desbetreffende procedure(s) aan de zijde van de Klant te voegen.

 

 1. Geheimhouding

18.1        Zowel gedurende als na afloop van de Overeenkomst dient de Klant volstrekte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle gegevens welke hem omtrent ARVOO en de activiteiten van ARVOO bekend zijn geworden, voor zover deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben.

18.2        De Klant is, zowel gedurende als na afloop van de Overeenkomst, gehouden tot geheimhouding van met informatieverwerking verband houdende principes, praktische                 kennis, methoden en/of technieken, die samenhangen met de producten en diensten die afkomstig zijn van of ontwikkeld zijn door ARVOO, al dan niet in samenwerking met de Klant of een derde.

18.3        De Klant zal zorg dragen dat eigen werknemers en door hem gecontracteerde derden, die van (een deel van) de in de voorgaande leden genoemde informatie kennis nemen of hebben genomen, zich tot geheimhouding verplichten.

18.4        Indien ARVOO dit verlangt, zal de Klant op eerste verzoek van ARVOO aan de door de Klant ingezette medewerkers opdragen schriftelijk de geheimhoudingsverplichting op zich te nemen jegens ARVOO.

 

 1. Verbod overname personeel

19.1        Het is de Klant verboden om tijdens de duur van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 1 jaar te rekenen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is geëindigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leveranciers, medewerkers van leveranciers voor De Klant diensten te laten verlenen, werkzaamheden te laten verrichten of activiteiten te laten ontplooien op welke wijze en in welke vorm dan ook anders dan op basis van de tussen ARVOO en de Klant geldende Overeenkomst, direct of indirect, hetzij op eigen naam van de medewerkers van ARVOO, hetzij door middel van en/of in samenwerking met, dan wel in dienstverband met de Klant.

 

 1. Verbod contracteren leveranciers van ARVOO

20.1        Het is de Klant verboden om tijdens de duur van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 1 jaar te rekenen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is geëindigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARVOO, op welke wijze en in welke vorm dan ook, direct of indirect, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met een derde (rechts)persoon, Overeenkomsten aan te gaan met de leveranciers van ARVOO.

 

 1. Boeteclausule

21.1        In geval van overtreding van het in artikel 17, 18, 19 en 20 gestelde zal de Klant jegens ARVOO een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 25.000 per overtreding en een bedrag van € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de bevoegdheid van ARVOO om in plaats van de boete schadevergoeding, alsmede nakoming te vorderen. Betaling van de boete(s) ontslaat de Klant niet van de in de genoemde artikelen omschreven verplichtingen. Partijen wijken met dit artikel uitdrukkelijk af van artikel 6:92 BW.

 

 1. Dienstverleningsvoorwaarden

22.1        ARVOO zal aan de Klant de in de Overeenkomst tussen partijen bepaalde diensten op het gebied van het verrichten van onderhoud aan de in de Overeenkomst genoemde apparatuur alsmede eventuele overige tussen partijen overeengekomen diensten verrichten. De diensten door ARVOO laten onverlet de verantwoordelijkheid van de Klant voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de apparatuur en de wijze waarop de apparatuur wordt gebruikt. De Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot de Klant staan.

22.2        Gedurende de tijd dat ARVOO de te onderhouden apparatuur onder zich heeft, heeft de Klant geen recht op tijdelijke vervangende apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

22.3        Het onderhoud en de eventueel andere overeengekomen diensten worden uitgevoerd met ingang van de dag waarop de Overeenkomst is aangegaan.

22.4        ARVOO zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en   procedures. Alle diensten van ARVOO worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst ARVOO uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

22.5        De Klant zal alle door ARVOO verlangde medewerking verlenen voor het onderhoud, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de apparatuur indien dit naar het oordeel van ARVOO noodzakelijk is. De Klant is gehouden het personeel van ARVOO of door ARVOO aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan ARVOO ten behoeve van het onderhoud ter beschikking te stellen. Bij gebreke van de verlangde medewerking kan ARVOO het onderhoud opschorten of beperken.

22.6        De Klant zal zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten voor het verlenen van diensten op afstand. ARVOO behoudt zich het recht voor haar diensten op afstand te verlenen en zich te allen tijde op afstand toegang te verschaffen tot het systeem in verband met monitoring en/of storingsdoeleinden.

22.7        Alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud en de eventueel andere in de Overeenkomst vastgelegde diensten zijn verschuldigd vanaf aanvang van de Overeenkomst. De vergoeding voor onderhoud en de eventueel andere in de Overeenkomst vastgelegde diensten is verschuldigd ongeacht of de Klant de apparatuur in gebruik heeft (genomen). Facturatie vindt vooraf plaats bij de aanvang van het kalenderjaar. Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst vindt geen restitutie plaats.

22.8        Tenzij anders overeengekomen, zijn in de onderhoudsprijs niet begrepen:

 • de kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen;
 • de kosten van vervangende onderdelen alsmede diensten voor het herstel van storingen;
 • verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

22.9        Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen aan apparatuur en/of systemen die het gevolg zijn van of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur, behoren niet tot de verplichtingen van ARVOO op grond van de onderhoudsovereenkomst. Indien ARVOO onderhoud verricht of andere werkzaamheden uitvoert in verband hiermee kan ARVOO de kosten van dat onderhoud of die werkzaamheden volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

23.1        Op alle overeenkomsten tussen ARVOO en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2        Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980 (het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing

23.3        Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst of de totstandkoming daarvan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de     vestigingsplaats van ARVOO.

 

 1. Overige bepalingen

24.1        Indien er een verschil bestaat tussen de verschillende taalversies van deze Voorwaarden, zal de Nederlandse versie voorrang hebben. Voorts zal de uitleg van bepalingen aan de hand van de Nederlandse versie geschieden.